Legal Documents

Location: Homepage > Legal Documents

Văn bản pháp lý:

► Hồ Chí Minh

    -  Thông báo phát hành hóa đơn điện tử (đính kèm văn bản)

    -  Quyết định áp dụng hóa đơn điện tử (đính kèm văn bản)

    -  Hóa đơn chuyển đổi (Mẫu) (đính kèm văn bản)

    -  Công văn miễn chữ kí người mua (đính kèm văn bản)

    -  Thư thông báo gửi khách hàng (đính kèm văn bản)