Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Vị trí: Trang chủ > Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi
Sứ mệnh

  Đối tác hỗ trợ cho thành công của khách hàng.

  Động lực cho sự thành công về kinh tế.Tầm nhìn
Trở thành một trong những công ty thương mại hàng đầu tại Việt Nam

Giá trị cốt lõi
 
Giá trị: sáng tạo để đôi bên cùng có lợi.
Phát triển: sẵn sàng học hỏi liên tục và duy trì phát triển lâu dài.
Tín nhiệm: phục vụ khách hàng một cách trung thực, tôn trọng và tận tâm.
Kỷ luật: xung phong đảm nhận trách nhiệm và thực hiện kế hoạch tập thể.